Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01 januari 2021

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - De overeenkomst 
Artikel 5 - Het aanbod
Artikel 6 - De prijs 
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Herroepingsrecht 
Artikel 9 - Kosten in geval van herroepingsrecht
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 - Conformiteit en extra garantie
Artikel 12 - Betaling 
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16 - Overige bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de DB Fashion Store;
 
1.3 Dag: kalenderdag;
 
1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of DB Fashion Store in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 
1.7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die DB Fashion Store ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; 
1.8 Ondernemer, DB Fashion Store: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DB Fashion Store georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en DB Fashion Store gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DB Fashion Store, Demi Bonita KVK
KvK-nummer: 80701965

Btw-identificatienummer: NL003482192B75
Email: info@dbfashion.nl


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de DB Fashion Store en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen DB Fashion Store en consument.Artikel 4 - De overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DB Fashion Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DB Fashion Store is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DB Fashion Store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal DB Fashion Store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 DB Fashion Store kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DB Fashion Store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 DB Fashion Store zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 

4.5a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

4.5b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

4.5c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4.5d de in artikel 5.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DB Fashion Store deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

4.5e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.


4.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 5 - Het aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DB Fashion Store gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DB Fashion Store niet.

5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 6 - De prijs 

6.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW
6.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 DB Fashion Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DB Fashion Store kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DB Fashion Store geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DB Fashion Store het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DB Fashion Store zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van DB Fashion Store.

7.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DB Fashion Store tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan DB Fashion Store bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 - Herroepingsrecht 

8.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DB Fashion Store bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DB Fashion Store retourneren conform dit lid en de door DB Fashion Store verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Retournering van geleverde producten vindt plaats voor rekening van consument en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van DB Fashion Store onder de door haar te stellen condities.
8.4 Geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt en producten zonder prijskaart kunnen nimmer worden geretourneerd.
8.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht en meldt hij dit binnen 14 dagen aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail naar info@dbfashion.nl waarin hij ten minste vermeld:

8.5a het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is;
8.5b de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken

8.6 Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
8.7 Indien de consument na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt aan DB Fashion Store gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respievelijk het product niet aan DB Fashion Store heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.


Artikel 9 - Kosten in geval van herroepingsrecht

9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor de consument voor rekening.Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Voor heropening/retourneren maakt de consument gebruik van het modelformulier voor herroeping/retournering. Zie artikel 11.3

10.1 DB Fashion Store kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DB Fashion Store dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:


10.2a die door DB Fashion Store tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

10.2b alle producten nog in bezit zijn van een aan de kleding vastgemaakte DB Fashion Store labels en/of kaartjest. Mocht het prijskaartje verwijderd zijn, is retourneren niet mogelijk; 
10.2c het product gedragen (meer dan 1 keer passen) of gewassen is;
10.2d het product beschadigd is;

10.3 Voor gebruik van herroeping/retournering gebruikt de consument het onderstaande in zijn bericht naar info@dbfashion.nl:

Modelformulier voor herroeping / retournering

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u wilt herroepen/retourneren. Kopieer onderstaand bericht en vul in:

Aan:
DB FASHION STORE
Wilhelminastraat 29
4696 BR Stavenisse
Nederland

info@dbfashion.nl

Het bericht:
Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering(*) van de volgende dienst herroepen/retourneren (*).

Besteld op:

Naam/Namen Consument-afnemer(s):

Adres Consument-afnemer(s):

Ordernummer:

Handtekening van Consument-afnemer(s):

Datum:

 

(*) Maak keuze wat van toepassing is.

 

10.4 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

11.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
11.3 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan DB Fashion Store) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DB Fashion Store. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan DB Fashion Store schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief aan de kleding vastgemaakte DB Fashion Store labels en/of kaartjest) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
11.4 DB Fashion Store is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel
11.5 De garantie geldt niet indien:

11.5a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
11.5b. Er onzorgvuldig om wordt gegaan met de geleverde producten aan de consument;

11.6 Het pullen van kleding valt niet onder garantie. Pullen ontstaat door middel van wrijving met andere materialen en daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.


Artikel 12 - Betaling 

12.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8.1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 - Klachtenregeling

13.1. DB Fashion Store beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DB Fashion Store, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij DB Fashion Store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DB Fashion Store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 14 - Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

15.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan DB Fashion Store heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.


Artikel 16 - Overige bepalingen

16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.